Teneste for psykisk helse og rus

Psykiske helseproblem og rusmiddelproblem skjer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkninga. Ein del klarer å handtere situasjonen ved eigen innsats og med støtte frå familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetenesten.


Kva er teneste for psykisk helse og rus?

Tenesta er eit lågterskeltilbod og ein integrert del av dei øvrige helse- og omsorgstenestene.
 

Kven kan få tilbod om denne tenesta?

Våre tilsette gir hjelp og støtte til personar med vanskar knytt til psykisk helse og rus, og deira pårørande.
 

Om tenesta

Tenesta høyrer inn under heimetenestene i kommunen. Eit tverrfagleg team gir individuell oppfølging i heimen eller i samtalar på eit kontor. Gruppeaktivitetar og dagtilbod er ein del av tenesta. Med fokus på førebygging gir teamet også oppfølging av unge personar.

Dei som tek imot hjelp får tildelt ei primærkontakt, og det vert skrive vedtak på timetal og innhald i hjelpetiltaket. 

Målsetjinga er:

 • å gi hjelp og støtte
 • å førebygge og redusere problemutvikling
 • å fremje meistring av eige liv
 • å betre levekåra

Kva hjelp vi kan tilby:

 • støttesamtalar
 • oppfølging i bustad 
 • frivillig økonomisk forvaltning
 • administrering av medisinar
 • følgje til eller formidle kontakt med andre instansar i hjelpeapparatet
 • fremje sak om tvangsvedtak for Fylkesnemnda - rus
 • tilvising og oppfølging i samband med rusbehandling i 2. linjetenesta
 • oppsøkande verksemd ved bekymringsmeldingar
 • dagtilbod for psykisk helse og rus
 • ulike gruppetilbod 
 • oppfølging av pårørande, informasjon, råd og rettleiing
 • Ta Tak - interkommunalt pårørandekurs i samarbeid med KoRus og 2. linjetenesta
 • heimesjukepleie - tilsyn, medisinutlevering eller anna hjelp både kveld, natt og helg

Sjå elles Ulstein kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplan for perioden 2015-2019 (PDF, 2 MB).


Smitteverntiltak

Kommunen tilbyr gratis brukarutstyr til rusmisbrukarar som injiserer. Ta kontakt med tenesta ved behov for utlevering.

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.
 

Korleis søkje om dette tenestetilbodet?

Bruk skjema for helse- og omsorgstenester og kryss av for "Psykiatriske tenester".

Du kan også ringe Silje Kleven Eriksen, sjå kontaktinformasjonen nedanfor. 

Eit anna alternativ er at fastlegen din sender oss ei tilvising. 
 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du vil få skriftleg melding om vedtak.
 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.
 

Adresser

Besøksadresse: Ulshaugen 2 A

Postadresse: Teneste for psykisk helse og rus, postboks 143, 6067 Ulsteinvik 
 

Tilsette/kontakt

Gunn Grønmyr, gunn.gronmyr@ulstein.kommune.no, tlf. 982 30 639

Gina Mari Nesset Havåg, gina.mari.nesset@ulstein.kommune.no, tlf. 902 26 591

Solgunn Høyvik Moltubakk, solgunn.moltubakk@ulstein.kommune.no, tlf. 982 30 618

Margaret Bjerkvik, margaret.bjerkvik@ulstein.kommune.no, tlf. 916 11 541

Andrej Jakomin, andrej.jakomin@ulstein.kommune.no, tlf. 481 68 221

Berit Velsvik, berit.velsvik@ulstein.kommune.no, tlf. 414 67 531

Eldbjørg Ertesvåg, eldbjorg.ertesvag@ulstein.kommune.no, tlf. 481 68 240

Monika Garnes, monika.garnes@ulstein.kommune.no, tlf. 982 30 633

Elisabeth Myrene, elisabeth.myrene@ulstein.kommune.no, tlf. 908 97 731

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640
Silje Kleven Eriksen
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 982 30 636