Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Hovudkanalen for informasjon til innbyggarane er helsenorge.no. Der er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Smittestatus

Vi ønsker framleis at innbyggarar i Ulstein registrerer smittetilfelle med korona, for å kunne halde ei viss oversikt over situasjonen. 

Lenke: Sjøvregistrering kan du gjere her.

 

Siste status for 2022

Det er få som har meldt inn smitte i siste delen av 2022. Dette er nok fordi det ikkje betyr så mykje, med tanke på kva retningslinjer som gjeld. Vi veit at det var ein del smitte i jula, sjølv om vi har få registrerte, men ein del har registrert også etter jul. Vi kjem til å halde portalen open framover, men kjem ikkje til å rapportere systematisk vidare på heimesida, utan at det skjer ei stor endring i situasjonen.

 • Veke 47: 5
 • Veke 48: 7
 • Veke 49: 5
 • Veke 50: 3
 • Veke 51: 0
 • Veke 52: 0             

 

22. november 2022

Auke i koronasmitte, men framleis lite influensa på landsbasis.

FHI har meldt at vi er inne i ein 4. smittetopp når det gjeld korona. Det er frivillig registrering og testing no. Vi har valt å ha registreringa vår open framleis, og vi ser den same trenden med auka smitte her hos oss. Helse Møre og Romsdal melder også om ein auke i innleggingar.

Registrerte smitta av korona  i Ulstein siste tid (avspeglar nok berre toppen av isfjellet) :

 • veke 41: 3 
 • veke 42: 5    
 • veke 43: 5
 • veke 44: 5
 • veke 45: 13
 • veke 46: 18

 

7. oktober 2022

Dei siste seks vekene har Ulstein kommune fått melding om 19 personar som er smitta med korona.

Det er no svært lite rapportert smitte i Ulstein og elles i landet.

 • Veke 35: 5 personar
 • Veke 36: 3 personar
 • Veke 37: 1 person
 • Veke 38: 3 personar
 • Veke 39: 5 personar
 • Veke 40: 2 personar

 

30. august 2022

Det har vore nedgang i rapportert smitte utover sommaren, men igjen ein auke rett etter fellesferien og Norway Cup. Siste veka har det vore ein rask reduksjon. Det er framleis flest i aldersgruppa 40-59 år  som melder om smitte, men vi har no også hatt ein del i gruppa barn og unge under 20 år.

Totalt 65 personar har meldt om smitte til no i august, fordelt på 15 (0-19 år), 8 (20-39 år), 26 (40-59 år), 13 (60-79 år) og 3 (> 80 år)

Veke 31               13  personar

Veke 32               19 personar

Veke 33               25 personar

Veke 34               8 personar   

        

1. august 2022

Det har utover sommaren vore nedgang i innrapportert smitte. Dei fleste smitta er i aldersgruppa over 40 år. Dette kan også ha sin bakgrunn i at færre barn og unge testar seg no, sidan dei ofte blir mindre sjuke. 

Registrert smitta i Ulstein:

 • veke 26: 55 personar
 • veke 27: 23 personar
 • veke 28: 24 personar
 • veke 29: 25 personar
 • veke 30: 11 personar

 

27. juni

I veke 24 vart det registrert 39 nye koronatilfelle i kommunen, og dei smitta er i all hovudsak mellom 40 og 80 år. I veke 25 auka totalen til 57 smittetilfelle. Det er flest smitta i gruppa 40-59 år, og aukande i gruppa 20-39 år. Om lag ein fjerdedel av dei smitta er mellom 60-80  år.

 

13. juni

Dei siste to vekene ser vi ein klar auke i rapportert smitte. Dei fleste koronasmitta er no i alderen 40-80 år.

Totalt 48 personar har meldt frå om smitte i første halvdel av juni.

24 i veke 22 og 24 i veke 23.

 

1. juni

Vi har framleis open portalen for smitteregistrering av korona. Lenke: Sjølvregistrering av korona 

Vi ønsker at dei som får stadfesta korona ved hjelp av heimetesting registrerer dette, då vi mellom anna kan sjå på når det vil vere aktuelt med ny vaksinedose.

Hurtigtestar kan du hente på helsestasjonen.

I mai har vi registrert totalt 37 smitta. Av desse er berre to under 20 år, resten fordelt i alle aldrar:

 • veke 18: 10 personar
 • veke 19: 7  personar
 • veke 20: 15 personar
 • veke 21: 5 personar

 

2. mai

Det er ein jamn nedgang i innmeldte smittetilfelle i Ulstein.

Dei siste to vekene har vi til saman fått rapportert om 40 smitta, fordelt på 22 personar i veke 16 og 18 i veke 17

Aldersfordeling: 

 • 0-19 år : 2
 • 20-39 år: 11
 • 40-59 år: 16
 • 60-79 år:  9
 • 80 +: 2
   

19. april

Det er stadig nedgang av innmelde smittetilfelle i Ulstein. Dei siste to vekene er det meldt om totalt 93 nye tilfelle.

I veke 14 fekk kommunen meldt inn 63 nye tilfelle, og i veke 15 30 nye.

Det er no flest smitta i aldersgruppa 40-59 år.

Samla tall for veke 14  og 15:

 • 0-19 år: 7
 • 20-39 år: 10
 • 40-59:  47
 • 60-79: 26
 • 80+: 3

   

04. april

Vi har framleis nedgang i rapporterte smittetal. Siste veka var smittetala i aldersgruppa over 40 år stabile, medan det var nedgang i alle aldrar frå 0-40 år

Vi følger stort sett landssnittet. Det er venta ei halvering i talet på smitta kvar 2. veke framover

Veke 13 vart det meldt inn 105 smittetilfelle.

 • 0-19 år: 17
 • 20-39 år: 18
 • 40-59 år: 37
 • 60-79 år: 24
 • 80+: 9

 

28. mars

Det er framleis nedgang i registrert smitte i alle aldersgrupper i Ulstein. Kommunen merkar også stor nedgang i etterspurnaden etter hurtigtestar.

Totalt i veke 12 vart det registrert 135 smitta.

 • 0-19 år: 22
 • 20-39 år: 49
 • 40-59 år: 37
 • 60-79 år: 23
 • 80+: 4

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.


 

 

 

 

 

Hurtigtestar og sjølvregistrering av positiv heimetest

Har du fått positiv koronatest? Då er det fint om du vil gi beskjed: Sjøvregistrering kan du gjere her.

 

Treng du hurtigtest? Du kan hente på helsestasjonen (adr. Reiten 20), kvardagar mellom klokka 08.00-16.00.
Er du i beit for hurtigtestar i helga? Stikk innom Ulstein Arena i opningstida.

Innbyggarar som føler at dei treng meir informasjon kan ta kontakt med helsestasjonen påfølgande kvardag. Ved forverring av symptom eller behov for helsehjelp,  ta kontakt med lege/legevakt.

 

 

 

 

Vaksinering

22. november 2022:

Regjeringa har bestemt at alle mellom 18–64 år, også dei utan underliggande sjukdom, kan få tilbod om å ta ein fjerde koronavaksine (oppfriskingsdose). I motsetning til tidlegare då det var ei sterk anbefaling at alle tok vaksine, er det no formulert som eit tilbod til dei som sjølv ønsker det.

Les meir om dette på FHI sine nettsider: Oppfriskingsdose haust 2022

I praksis vil dette seie at alle i aldersgruppa 18-64 år vil få ein SMS frå C19, der den enkelte kan følge ei lenke for å få tildelt time, eventuelt følge lenka for å takke nei til ein ny vaksinedose.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ulstein helsestasjon per SMS eller ved å ringe: 477 54 774

Datoar for vaksinasjon:

 • 16. mars

 

 

 

Samtykkeskjema for unge som skal ta vaksine

For å gi digitalt samtykke til dei under 16 år, må du gjere følgande:

 • Gå inn på www.c19.no
 • Gå til «bestill koronavaksinasjon»
 • Scroll ned til til «samtykkeskjema for foresatte»

Begge føresette må gjere dette for at samtykket skal vere godkjent. Alternativet er å ta med skriftleg samtykkeskjema, signert av begge føresette.

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Meir informasjon

Du finn meir informasjon på FHI sine sider eller hos Helsenorge

Koronasertifikat

På lenka under loggar du inn for å sjå eller ta utskrift av koronasertifikatet ditt. Du loggar deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Det er også utvikla ei løysing for å gi ut koronasertifikat basert på negativ test og vaksinasjon for personar utan norsk fødsels- eller d-nummer. Ta kontakt med helsestasjonen på 468 23 371.

Råd og retningslinjer

Ulstein kommune følger dei nasjonale råda og tiltaka mot korona.

Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

 

 

 

Brukarstøtte for koronasertifikatet og utskrift av analoge koronasertifikat finn du under rettleiingstenesta på helsenoreg.no. Telefonnummeret til rettleiingstenesta er 23 32 70 00.