Ansvarsgruppe

Ei ansvarsgruppe skal sikre skreddarsydde tenester til brukarane. 

 

Kva er ei ansvarsgruppe?

Ansvarsgruppe er eit samarbeidsforum mellom brukar/pårørande og dei ulike etatane som yter hjelp til ein brukar, til dømes: 

  • helsestasjon
  • fastlege
  • barnehage
  • skule
  • fysioterapeut
  • PPT
  • koordinerande eining

 

Kvifor ansvarsgruppe?

Føremålet med å opprette ansvarsgruppe er:

  • å sikre samordning av tiltak og at brukar får dei hjelpetiltaka som vedkomande treng og har rett på.
  • å utveksle informasjon mellom brukar/pårørande og dei ulike etatane for å gjere tenestene best mogleg.

 

Kven kan få tenesta?

Personar med behov for langvarige og samansette tenester har rett på individuell plan, og planen vert vanlegvis utarbeidd i ei ansvarsgruppe. 

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

 

Korleis søkje om ansvarsgruppe?

Her finn du søknadsskjemaet. Kryss av for "koordinering av tenester". 

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla. Sakshandsamingstida er 3-4 veker, og du vil då få skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

  

  

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640