Ansvarsgruppe

Ei ansvarsgruppe skal sikre skreddarsydde tenester til brukarane. 

 

Kva er ei ansvarsgruppe?

Ansvarsgruppe er eit samarbeidsforum mellom brukar/pårørande og dei ulike etatane som yter hjelp til ein brukar, til dømes: 

  • helsestasjon
  • fastlege
  • barnehage
  • skule
  • fysioterapeut
  • PPT
  • koordinerande eining

 

Kvifor ansvarsgruppe?

Føremålet med å opprette ansvarsgruppe er:

  • å sikre samordning av tiltak og at brukar får dei hjelpetiltaka som vedkomande treng og har rett på.
  • å utveksle informasjon mellom brukar/pårørande og dei ulike etatane for å gjere tenestene best mogleg.

 

Kven kan få tenesta?

Personar med behov for langvarige og samansette tenester har rett på individuell plan, og planen vert vanlegvis utarbeidd i ei ansvarsgruppe. 

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

 

Korleis søkje om ansvarsgruppe?

 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla. Sakshandsamingstida er 3-4 veker, og du vil då få skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

  

  

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640