Frisklivsentralen

Kjersti Vengen Jensen Frisklivssentralen i Ulstein er eit helsefremjande tiltak for å førebygge livsstilssjukdomar.

 

Kven kan delta?

Tilbodet er for alle vaksne som ynskjer å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald eller tobakk.

Du treng ikkje ha ein diagnose eller vere sjuk for å delta ved Frisklivssentralen. Nedre aldersgrense er 16 år. Tilbodet er også for foreldre til barn og unge som som får oppfølging ved Helsestasjonen.


Korleis få tilbodet?

Du får tilvising til Frisklivssentralen frå lege, bedriftshelseteneste, helsepersonale i kommunen eller frå NAV. Du kan også ta kontakt sjølv sidan dette er eit lavterskeltilbod.


Gruppebaserte tilbod

 • Frisklivstrening for vaksne er eit gruppetilbod der aktivitetane og nivået er tilpassa deltakarane. Tilbodet er for vaksne over 16 år som treng hjelp til å førebygge overvekt og inaktivitet. Tysdagar kl 11-12 på Osnessanden, torsdagar kl 9-10 i Bugardsmyra eller Tufteparken. Kontakt Frisklivssentralen for helsesamtale først.
   
 • Sterk og stødig trening for pensjonistar har to tilbod: 1) Innetrening i Holsekerdalen 20, tysdagar kl 9:30-10:30. Her er to nivå: ei gruppe for dei som ikkje er så spretne, og ei gruppe for dei som kan utføre styrketrening på matter på golvet. Styrke, balanse, kondisjon er fokusområder. 2) Utetrening i Bugardsmyra eller Tufteparken, kvar torsdag kl 9-10. Påmelding er ikkje nødvendig, det er berre å møte opp. Kle deg etter veret. For alle Sterk og Stødig tilboda må ein kunne gå utan hjelpemiddel og ikkje ha behov for tett følgje av instruktør.
   
 • Bra mat er eit inspirasjonskurs der målet er å oppnå varig sunnare kosthald.
  Her vert det mellom anna gitt praktiske råd for kosthald i kvardagen, vi utvekslar
  erfaringar med andre deltakarar og lærer å lese varedeklarasjon.
  Kurset går over fem kveldar der temaet er bra mat i teori og praksis.


Kva kan du forvente?

Frisklivresepten varer i 3 månadar, og startar med ein strukturert samtale der vi ser på moglegheiter og mål for perioden. Etter tre månadar gjennomfører vi ein ny samtale. Resepten gir høve for oppfylgjing gjennom individuelle samtalar og gruppebaserte tilbod. 

Frisklivsentralen har også god oversikt over kva som fins av tilbod i lokalmiljøet.


Kva kostar tenesta?

Helsesamtalar og gruppetilbod for fysisk aktivitet er gratis.

Kontakt

Kjersti Vengen Jensen
fysioterapeut helsestasjon og kvardagsrehabilitering
E-post
Mobil 952 72 742