Husordensreglar

Husordensreglar

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.
Generelt
 • Den enkelte leigetakar pliktar å halde alminneleg orden i leilegheita, og i tilhøyrande fellesareal, så vel ute som inne. Bruken av leilegheita og tilhøyrande fellesareal må ikkje føre til skade eller ulempe for andre leigetakarar.
 • Leigetakar pliktar å halde orden, og sørge for stell av uteareal som høyrer til leigetakar si brukseining.
 • Leigetakar er ansvarleg for å slå graset som høyrer til sitt husvære, og halde uteområdet tiltalande, dette gjeld også ved snømoking.
 • Sørg for at du veit kva for ein bosdunk som er tilhøyrande ditt husvære,  og kva avfall som skal i dei ulike dunkane. Viktig å sette dei på plass når dei er tømde.
 • Alle husvære har ei stoppekran (hovudkran) for å stenge av vatnet i husværet, dersom det f.eks. vert vasslekkasje.  Alle leigetakarane skal vite kvar denne krana er, og korleis den skal brukast.
 • Grilling på veranda er berre lov med elektrisk grill og må skje slik at det ikkje er til sjenanse for andre.
 • Det er forbode å røyke inne i bustaden.
 • Det er ikkje lov med husdyr, med mindre dette er særskilt avtalt med Ulstein Eigedomsselskap KF.

 

Ro og orden
 • Det skal vere ro i bustaden og på eigedomen mellom klokka 23.00 til klokka 07.00 alle dagar.
 • Ved selskap etter klokka 23.00, skal du i god tid varsle andre bebuarar på eigedomen og i området elles, som kan verte sjenert av til dømes støy.
 • Det skal haldast orden i og rundt eigedomen til ei kvar tid.                                                                       
 • Bruk av musikkinstrument og musikkanlegg må skje slik at det ikkje sjenerer andre. 
 • Søndagar og helgedagar skal ikkje nyttast til sjenerande og støyande aktivitetar, som til dømes plenklipping, bilvask, klesvask og klestørking utomhus. 
 • Det er ikkje lov med husdyr i bustaden utan skriftleg løyve frå Ulstein Eigedomsselskap (UEKF).

 

Endringar i bustaden
 • Det er ikkje lov å gjere endringar i bustaden.
 • Du må ha samtykke frå Ulstein Eigedomsselskap (UEKF) om du treng å installere til dømes lamper, persienner eller tilsvarande.
Parkering
 • Parkering kan berre skje på tilviste plassar
 • Det er ikkje lov med reparasjon av bilar, der olje og andre kjemikaliar renn ut på asfalten/grunnen.
 • Parkeringsplassen skal til ei kvar tid vere rein og ryddig.
Brot på reglane
 • Du finn meir informasjon i leigekontrakten om kva dei ulike pliktene til utleigar og leigetakar inneheld.
 • Brot på ordensreglar vil som hovudregel føre til skrifteleg varsel.
 • Dersom tilhøva ikkje vert betra kan dette vere grunnlag for oppseiing av leigetilhøvet.