Erverv av fast eigedom som arv, gåve, kjøp samt stifting av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktige. Som erverv reknast og overtaking av andelar eller partar i ein eigedom. Det føreligg ei rekkje unntak frå lova, sjå rettleiing i skjema.

Søknad om rammeløyve kan følgje reguleringsforslaget og behandlast saman med planforslaget.

Frå 1.1.2020 vert det forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatbustadar, offentlege bygg og næringsbygg.