Bålbrenning

I perioden 15. april – 15. september er det forbod mot all opne brenning i eller i nærleiken av skog og annan utmark utan løyve frå brannsjefen. 

Ulstein kommune har vedteke lokal forskrift om open brenning av avfall i småomnar. I denne står det mellom anna at følgjande open brenning skal likevel vere tillate:

  • Open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål.
  • Brenning av reint trevirke, avispapir og liknande i vedomn.
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall (greiner, gras og lauv) utafor definerte forbodssoner så lenge det ikkje er til plage eller uroar naboar og andre person.
  • Bålbrenning jonsokaftan etter klokka 12:00 på stader med liten fare for brannspreiing, og det ikkje er til plage eller uroar naboane. Det som vert brent skal vere reint trevirke og/eller organisk materiale. Grunneigar må ha gjeve løyve, og brannsjefen må ha fått melding.

Her kan du sjå kart som syner dei definerte forbodssoner.

 

Innmelding av jonsokbål
§ 6 punkt d. i «Lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar» er det gjeve amnesti med omsyn til bålforbodet i Ulstein kommune på jonsokaftan. Ulstein kommune v/teknisk etat har i mange år praktisert innmelding av større og mindre jonsokbål. Båla skal meldast inn skriftleg til postmottak@ulstein.kommune.no. Merk gjerne eposten med «Jonsokbål». I e-posten skal det minst vere informasjon om:

  • Kvar det skal brennast, gjerne med gards- og bruksnummer og kart (sjå www.sunnmorskart.no)
  • Informasjon om det er gitt løyve frå grunneigar
  • Namn, e-postadresse og mobilnummer til bålansvarleg

Frist for innmelding av jonsokbål er den 20. juni. Det er ikkje nødvendig å melde inn små bål som skal brukast til grilling og koking av kaffi. Einaste er at grunneigar må ha gitt løyve til å brenne bål på privat grunn.

Kontakt

Olav Helt Brubakk
brannsjef
E-post
Mobil 990 17 068
Live Gandborg
branningeniør
E-post
Mobil 482 03 494