Trafikktryggingsplan for 2021-2024 - høyring av planprogram

Klikk for stort bilete Odd Kåre Wiik Frist for innspel: 15.09.2021

I samsvar med plan- og bygningslova (PBL) § 11-1, vert det sett i gong arbeid med kommunedelplan for trafikktrygging.

Planen skal fungere som eit overordna styringsverktøy for arbeidet med trafikktrygging i kommunen. I samband med oppstarten er det utarbeida framlegg til planprogram. Det er her beskrive korleis planarbeidet skal organiserast, om utgreiingar, problemstillingar, overordna føringar for planarbeidet og korleis medverknad skal gjennomførast.

 

Plandokumenta finn du lenke til her.

Frist for innspel til planprogrammet er sett til 15.09.2021

Innspel til planprogrammet kan sendast til:
postmottak@ulstein.kommune.no

eller

Ulstein kommune, Teknisk etat
Postboks 143
6067 Ulsteinvik