Detaljregulering Ulstein kyrkje - 1. gongs offentleg ettersyn

Frist for innspel: 27.08.2019

Klikk for stort biletePlankart

 

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering med namn Ulstein kyrkje lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsperioden er frå 02.07.2019-14.08.2019.

Teknisk utval har i møte 13.06.2019, gjort vedtak om at planen kan leggast ut til offentleg ettersyn. Detaljreguleringa femner om gnr. 7, bnr. 126, 127 og 658 og gnr. 8, bnr. 9, 25 og omfattar regulering av ny kyrkje, eksisterande kyrkje og gravplass, samt fortau og tilkomstveg.

Merknader merkast med namnet til planen og planident 20150002 og sendast til kommunen innan 27.08.2019 på e-post: postmottak@ulstein.kommune.no eller til Ulstein kommune, v/Teknisk etat, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Plankart kan også sjåast på Sunnmørskart

Skisseprosjekt Excelsior