Detaljregulering for Mylna - varsel om oppstart

Klikk for stort bileteMerknadsfrist: 21.08.2021 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Mylna, gnr 25, bnr 51,71 m.fl.

Formålet med planen er å legge til rette for bustadar i blokkbebyggelse samt sikre fiskeriinteressene ved fiskerihamna.

Oppstart
Oppstart er også annonsert i avisa Vikebladet/Vestposten. Naboar og høyringspartar vert varsla direkte.

Medverknad
Det er høve til å komme med innspel/merknader til varsel om planoppstart. 

Planfagleg konsulent er proESS AS på vegne av forslagstillar Nesevegen Eigedom AS.

 

Meir informasjon om planarbeidet finn du på proESS sine nettsider : www.proess.no eller du kan følge denne lenka til oppstartmøte og -referat i kommunen sitt saksarkiv.

Lenke til planområdet i Sunnmørskart.no

Innsending av merknader

Kommentarar/innspel til oppstart av planarbeidet skal vere skriftleg (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettast til:

proESS AS 
Brusdalsvegen 20
6011 ÅLESUND

Frist for innspel: 21.08.2021