Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Kommuneplanens arealdel 2019-2029 er vedteken.

Hovudplan for avløp 2019-2029 er vedteken.

Åtte parti stiller liste til kommunestyrevalet i 2019. 

I samband med politisk initiativ våren 2018, vart det fremja ønske om ein handlingsplan mot plast og marin forureining. Klimaplanen for Ulstein kommune frå 2011-2014 inneheld ein handlingsplan som også var moden for ein gjennomgang.