Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Framlegg til utbyggingsavtale for område omfatta av detaljreguleringsplan Saunes II ligg ute til offentleg ettersyn til 25. august 2019.