Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Seinast 16. juni kan du uttale deg om utkastet til forskrifta om rett til godtgjersle og velferdsgode for folkevalde.