Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Botnen naustområde, gnr.22, bnr. 6,7,44 i Ulstein kommune. Planområdet er på om lag 13 daa, og føremålet med reguleringa er å detaljregulere for naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkering og småbåthamn. Frist for merknad/innspel er 10.10.2021.

 Lenke til planområdet i Sunnmørskart

Ulstein kommunestyre vedtok i møte 17.06.2021, sak 58/21, kommunedelplan for levekår i Ulstein kommune.