Kystsoneplan-dybdeforhold

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooterløype i kommunen? Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen? Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag? Kom med innspel i CityPlanner, vårt verktøy for medverknad og innbyggardialog. Her kan du teikne inn dine ynskje og kome med merknadar. Fristen for å kome med innspel er 1. februar 2019. 

Gi dine innspel om kommunebudsjettet før kommunestyret gjer endeleg vedtak 13. desember. 

Vi legg no ut forslag til kommunale gebyr ut på høyring. Innan 10. desember kan du sende inn merknader.