Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029

Ulsteinvik - Klikk for stort bilete Per Eide

2. gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist 18. mai 2018.

I samsvar med vedtak i formannskapet 13.03.2018, sak PS 18/23, vert framlegg til Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029 utlagd til 2. gongs offentleg ettersyn i medhald av Plan- og bygningslova, § 11-14.

Arealdelen femner om heile kommunen med land- og sjøareal, og syner arealdisponeringa med arealformål og omsynssoner med tilhøyrande føresegner og retningsliner. Høyringsdokumenta finn du her

Til planen høyrer også Temakart T1 Sentrumskjerne, Temakart T2 avviksone støy, Konsekvensutgreiing av utbyggingsformål og ROS-analyse (Risiko og Sårbarheit). 

Plandokumenta med vedlegg kan også sjåast på Ulstein rådhus, 1. etasje. 

Send dine kommentarar og innspel til:
Ulstein kommune
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

Eller på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no

Publisert av Kari Marie Øvrebøe. Sist endra 06.04.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Anita Sundnes Anita Sundnes Leiar plan- og bygningsavd.
412 01 455
@ Anita Sundnes
Login for redigering