Ta del i budsjettbehandlinga

Pengar - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Korleis meiner du at kommunebudsjettet bør vere? Sei meininga di til dei folkevalde, som no skal behandle budsjettforslaget. 

Rådmannen la 6. november fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for åra 2019–2022. Forslaget består av tre delar: 

 

Møteplan for budsjettbehandlinga

I november og desember behandlar dei folkevalde budsjettforslaget: 

  • ungdomsrådet: 7. og 21. november  

  • formannskapet: 13., 20. og 27. november

  • administrasjonsutvalet 13. november

  • levekårsutvalet: 14. november

  • fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: 14. november

  • teknisk utval: 15. november

  • kommunestyret: 13. desember 

Formannskapet kjem 27. november med si tilråding om korleis budsjettet bør vere. Denne tilrådinga vert lagt ut til offentleg høyring. Så vedtek kommunestyret den 13. desember korleis budsjettet vert.

 

Gi dine innspel

Du kan ta del i budsjettbehandlinga ved å gi innspel direkte til dei folkevalde. Her finn du kontaktinformasjonen: 

Du kan også sende synspunkta dine til kommuneadministrasjonen. Bruk i så fall adressa postmottak@ulstein.kommune.no.