Koronaviruset: smittesituasjonen i Ulstein

Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Få oversikt og sjå meldingar om påvist smitte. 

  

Oversikt over testar i Ulstein 

 • Utførde testar: 164 

 • Positive testresultat (smitta): 9 busette i Ulstein, 2 busette i Hareid, 2 busette i Herøy 

 • Negative testresultat (ikkje smitta): 146 

 • Testar vi ventar på tilbakemelding om: 0 

 • Testar frå oss som Molde sjukehus pga. manglande kapasitet ikkje har prioritert å analysere: 5 

 • Friskmelde (tidlegare testa positivt og isolerte): 5 

Oppdatert med tal per 9. april kl. 14.10 

 

Testing berre etter avtale  

Du kan ikkje møte fram for å bli testa utan å ha avtalt det med lege

Sjå nasjonal informasjon om kven det vert prioritert å teste

 

Meldingar 

9. april

 • Vi har fått svar på dei ni testane som vart tekne tidlegare i veka. Alle ni svara er negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

2. april

 • Fire personar som tidlegare har hatt koronaviruset er no erklært friske og dermed ute av isolasjon.

 • Vi har elles fått svar på åtte nye testar. Dei er alle negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av viruset. 

1. april

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant busette i Ulstein. Totalt er ni personar påvist smitta av koronaviruset. Dei to nye tilfella er personar som er testa fordi dei har hatt nærkontakt med tidlegare smittetilfelle. Dei smitta er isolerte og personar dei har hatt nærkontakt med, er i karantene. 

 • Alle smittetilfelle vert spora for å finne smittekjelda. Det er rimeleg sikkert at kjeldene (utanlands og innanlands) er funne for smittetilfella i Ulstein, opplyser legetenesta. Til saman har fem tilsette i helse- og omsorgstenesta vår fått påvist smitte. Helsepersonell er blant gruppene det vert prioritert å teste. 140 personar er til no testa av legetenesta vår. 

31. mars

 • I dag har vi fått svar på 14 av 19 testar som vart gjorde måndag 30. mars. Blant desse er det ein positiv (smitta) og 13 negative testresultat (ikkje smitta). Vi ventar svar på dei siste fem i morgon. 

 • Blant dei 19 som vart testa 30. mars, var det 16 personar med tilknyting til tidlegare smittetilfelle. Tre av personane er i gruppene det elles vert prioritert å teste. 

30. mars 

 • Det er påvist eit nytt tilfelle av koronasmitte blant busette i Ulstein. Det er gjort smittesporing for å finne ut kvar kjelda til smitten er, men det er framleis ukjent kvar personen har vorte smitta. Den smitta personen er isolert og andre i husstanden er i karantene. 

27. mars

 • I dag har det kome to nye positive svar (påvist smitte) på testar som er utførde ved Ulstein legesenter. Det gjeld ein person som er busett i Hareid og ein som er busett i Herøy. 

25. mars

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant testane som er gjorde i Ulstein. Dei to personane har fått smitten i Noreg, men det er førebels ukjent kvar og når dei vart smitta. Dei to arbeider i helse- og omsorgstenesta i Ulstein. Tilsette i helse- og omsorgstenesta er blant gruppene det vert prioritert å teste. 

 • Dei to personane er ikkje alvorleg sjuke. Dei har vore i karantene sidan dei vart sjuke og er no isolerte. Det er sett i verk tiltak overfor dei som har hatt nærkontakt med dei. Smitteverntiltaka i helse- og omsorgsetaten er no forsterka, mellom anna er dagtilbodet stengt inntil vidare og brukarane får anna hjelp. 

22. mars

 • Det er no registrert eit nytt tilfelle av påvist smitte. Også dette gjeld ein yngre person. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

20. mars

 • Det er eit nytt tilfelle av påvist smitte. Det er ein yngre person som har testa positivt. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

17. mars

 • Tysdag 17. mars er dei to første smittetilfella i Ulstein påviste. Det er to yngre personar i same husstand som har testa positivt for koronaviruset. Dei har vore i utlandet saman. Dei har vore i heimekarantene og held fram med isolering i heimen. Dei er ikkje alvorleg sjuke. 

 • Dei positive testane kjem etter at vi 16. mars sende inn 24 prøver til analyse. Vi har fått svar på 21 av prøvene: 19 negative og altså 2 positive. 

 

Gå til sida med siste nytt og oppdatert informasjon til innbyggarane om koronaviruset