Beredskap

Denne sida vert teken i bruk ved ei eventuell større krise, som til dømes naturkatastrofe og større ulykker. Sida vil då fungere som kommunens hovudside og vil verte kontinuerleg oppdatert med viktig informasjon om hendinga.

 
I akutte situasjonar skal ein ringe dei vanlege alarmtelefonane:


​Brann: ​110
​Politi: ​112
​Lege: ​113

Treng du å kontakte kriseleiinga, kan du ringe

ordførar Knut Erik Engh, tlf. 957 66 692

rådmann Einar Vik Arset, tlf. 976 64 308

 

Ulstein skal vere ein trygg kommune å bu i. Kommunen skal førebygge kriser og uønskte hendingar gjennom å ta beredskapsmessige omsyn ved kommunal planlegging, utbygging og drift. Når uønskte hendingar likevel oppstår, skal kommunen vere i stand til å takle dei på ein god måte.

Kriseleiinga i Ulstein kommune er det operative styringsorganet for å handtere samfunnsmessige alvorlege og uforutsette hendingar som større ulykker, skred, sterk vind, flaum, flodbølgjer m.m.

Kriseleiinga er sett saman slik:

 • ordførar
 • varaordførar
 • rådmann
 • sssisterande rådmann
 • kommunalsjef for teknisk
 • kommunalsjef for oppvekst og kultur
 • kommunalsjef for helse og omsorg
 • kommuneoverlege
 • beredskapskoordinator
 • kommunikasjonsleiar
 • IT
 • lensmannen i Ulstein og Hareid

Ordføraren har det overordna ansvaret og er leiar i kriseleiinga. Han er kommunen sitt ansikt utetter i ein krisesituasjon.

Beredskapskoordinator er Svein Arne Orvik. Dersom du har spørsmål om beredskapsplanar, organiseringa av beredskapsarbeidet el.l., send gjerne ein e-post til svein.arne.orvik@ulstein.kommune.no.

Publisert av Svein Arne Orvik. Sist endra 04.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering