Eigedomsskatt i Ulstein

Bebyggelse oppover mot Varleite i Ulsteinvik - Klikk for stort bilete

Ulstein kommunestyre vedtok 28. desember 2017 å innføre eigedomsskatt i kommunen.

Kva er omfatta av eigedomsskatten?

Eigedomsskatten er vedteken for 2018 og gjeld faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring) har skatteplikt.

 

Kva likningstal vert lagde til grunn?

Kommunestyret har vedteke at ein skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. For 2018 vert skattesatsen sett til 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. Det er vedteke at eigedomsskatten i Ulstein ikkje har botnfrådrag.

 

Kva når det manglar eit takstgrunnlag?

For nokre bygg og eigedomar som er omfatta av eigedomsskatten, vil det ikkje ligge føre eit takstgrunnlag frå skatteetaten. Typisk vil dette vere våningshus, hytter, naust, garasjar og tomteareal – og eigedomar ferdigstilte etter utgangen av 2016. For slike tilfelle har kommunestyret vald ei skattetakstnemnd med tre medlemmer som skal fastsette verdien av bygga/eigedomane. Skattetakstnemnda har eigne vedtekter.

Skattetakstnemnda er også den første instansen som skal vurdere eventuelle klagar på takseringa. Dersom skattetakstnemnda ikkje tek ein klage til følge, skal klagen handsamast av ei eiga klagenemnd. Også klagenemnda er vald av kommunestyret og har tre medlemmer.

 

Kor ofte – og når – skal skatten betalast?

Eigedomsskatten forfell til betaling over to terminar. Første fakturaen i 2018 vert sendt ut innan utgangen av juni.

 

Kva høve til fritak finst?

Ein kan søke kommunestyret om fritak for eigedomsskatt for

  • «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og/eller
  • «bygning som har historisk verde». 

Dette er heimla i eigedomsskattelova § 7 punkt a og b. Søknadsfristen var 15. februar 2018.

 

Meir informasjon

 

Kontaktinformasjon

Eigedomsskattekontoret i Ulstein kommune
avdelingsingeniør Peder Almedal
e-post: peder.arne.almedal@ulstein.kommune.no
tlf. 70 01 76 05

Publisert av Svein Arne Orvik. Sist endra 26.02.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering