Sei kva du meiner om budsjettet

Sei kva du meiner om budsjettet

Etter at kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag tidlegare i november, har det vore oppe i alle råd og utval, inkludert formannskapet som har sendt framlegget på høyring. 

Illustrasjon av ein mann, ein sjukepleiar, ein ordførar og ei kvinne. - Klikk for stort bilete Tegneren.no

Etter lova skal budsjettet ligge ute på høyring i to veker. Innbyggarar og andre som har innspel til budsjettet må derfor sende inn sine forslag innan 12. desember.

Har du innspel? Send dei til oss!

Gebyr

 

Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027:

 

Formannskapet si tilråding til kommunestyret:

Vedtak i Ulstein formannskap 28. november 2023:

Ulstein kommunestyre vedtek framlagt “alternativt budsjett framlegg 1” (XLSX, 20 kB) til økonomiplan for 2024 til 2027 og budsjett for 2024 med slike endringar:

Gebyr for 2024 vert vedteke slik dei kjem fram i Framsikt under gebyrliste med følgande lovheimel:

  • Gebyr for saker etter plan- og bygningslova - Plan- og bygningslova § 33-1
  • Gebyr for arbeid etter matrikkellova - Matrikkellova § 32
  • Gebyr for saker etter lova om eigarseksjonar - Eigarseksjonslova § 15
  • Fyringsanlegg (feiing og tilsyn i bustadane) – Brann- og eksplosjonsvernlova § 28
  • Gebyr for vatn og avløp – Lov om vass- og avløpsanlegg § 3 og forureiningsforskrifta § 16-1 
  • Gebyr for renovasjon – Forureiningslova § 34 og forureiningsforskrifta kapittel 15 

 

Kommunestyret viser til innsparingskravet  og ber kommunedirektøren legge fram ein plan til formannskapet i februarmøtet i 2024 på korleis kommunen skal arbeide for å konkretisere innsparingskravet i pakke 1, 2 og 3. 

Gebyr for renovasjon prosentsats vert endra frå 6% i gebyrlista til 7% etter framlegg frå representantskapet. 

Illustrasjon av ordførar med Ulstien kommune sitt ordførarkjede på. - Klikk for stort bilete Tegneren.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering frå etatane

 

Planen vert vedteken i desember

Budsjett og økonomiplan har vore oppe i 

 

Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret 14. desember

Du har altså god tid til å meine noko om planen, du også!