På saklista til levekårsutvalet 3. oktober 2018

Holsekerdalen 24 - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Bør Snoezelen-tilbodet i kommunen samlast i Holsekerdalen 24? Sei meininga di før levekårsutvalet skal behandle saka på nytt 3. oktober.


Politiske sakerSnoezelen som spesialpedagogisk metode - endring i tilbodet (sak PS 18/49)

  • Kommunen har i dag Snoezelen-tilbod ved to lokasjonar. Ved Ulstein kompetansesenter leverer ein Snoezelen-trening i spesialpedagogisk samanheng som opplæring. I nybygde lokale i Holsekerdalen 24 er det etablert Snoezelen-avdeling knytt til aktivitet/terapi/trening organisert under omsorgsetaten. Ei samordning av Snoezelen-tilbodet i lokala i Holsekerdalen 24 vert lagt fram som del av omstillingspakken 2018. Saka har vore handsama i politiske organ, og etter vedtak i kommunestyret 20.09.18, vert saka lagt fram på nytt med utvida saksutgreiing. 


Hødd - ekstra søknad om støtte i 2018 (sak PS 18/50)

  • Saka gjeld søknad om ekstra tilskot i 2018 frå Hødd fotball grunna vesentleg svekka inntektsgrunnlag i 2. divisjon og svekka sponsorgrunnlag. Dei søker også om kompensasjon for auka kostnader ved vedlikehald og drift av kunstgrasbane på nye Høddvoll.


Uttale - Detaljregulering Solstien og Berntmarka - Melding om oppstart (sak PS 18/51)

  • Det er varsla oppstart av detaljregulering for Solstien og Berntmarka. Utvala vert gjeven høve til kome med innspel oppstartsmeldinga. 


Investeringsprosjekt - retningsliner (sak PS 18/52)

  • Godkjenning av nytt reglement for gjennomføring av investeringsprosjekt. Reglementet er utarbeidd etter eit politisk vedtak som vart gjort i saka om økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018 i desember 2017.


Tertialrapport 2. tertial 2018 (sak PS 18/53)

  • Tertialrapporten gir status på tenesteproduksjon, økonomi og sjukefråvær for perioden mai-august 2018. Rapporten vert lagt fram for faste utval, formannskapet og kommunestyret og baserer seg på tilbakemeldingar frå einingsleiarane i Agresso Web. Med utgangspunkt i prognosane er forventa årsresultat nær balanse for 2018, men dette føreset vidare stram styring. Det er under arbeid sak om revidering av barnehagetilskot for perioden 2012-2017, som har ein potensiell meirkostnad i området kr 8-10 million. Det er ikkje tatt høgde for dette i prognosen.Meldingssaker

  • Informasjon om brukarorganisasjonen for slagramma og pårørande - LHL Hjerneslag  (sak RS 18/28).
  • Førehandsvarsling om vedtak om prikktildeling på skjenkeløyve - Trebaatfestivalen 2018  (sak RS 18/29).


Orienteringar

  • Hildegunn Utgård orienterer om velferdsteknologi
  • Helsestasjonen orienterer om prosjektet «Trygg start»

 

Saksdokument og kontaktinformasjon

På grunn av overgang til nytt sak-/arkivsystem er ikkje saksdokumenta tilgjengelege på kommunen si innsynsløysing. Dersom du treng innsyn i saksdokumenta, ta kontakt med postmottak@ulstein.kommune.no