Nye nasjonale smitteverntiltak frå fredag 16. april

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet Oversikt over dei nye nasjonale tiltaka som vart sett i verk fredag 16. april.

Råd for heile landet


Sosial kontakt

 • Alle bør avgrense sosial kontakt.
 • Hald 1 meter avstand.
 • Det vert oppmoda om å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn 5 gjestar. Dersom alle gjestane kjem frå same husstand kan ein vere fleire, men ein må kunne halde avstand (nytt).
 • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort. Barn og unge kan, i tillegg til å ha besøk frå eigen barnehage- og barneskulekohort, ha besøk av eller gå på besøk til ein til to faste vennar.

Reise

 • Reise til utlandet er ikkje tilrådd. Strengt nødvendige reiser kan bli gjennomført.
 • Unngå unødvendige reiser innanlands. Dette er spesielt viktig til og frå områder med høgt smittepress.
 • Ein kan reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport om det er mogleg.
 • Reiser til arbeids- og studiestad kan vere ei nødvendig reise.
 • Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.
   

Skular og barnehage


Arbeidsliv

 • Heimekontor for alle som har moglegheit.


Handelsnæringa

 • Alle kjøpesenter og butikkar skal fastsetje kor mange personar som maksimalt kan vere til stade i lokala. Om naudsynt må dei bruke vakthald for å sikre at dette vert følgt. Ope med smitteverntiltak jamfør eigen bransjestandard og krav i forskrift.
   

Idretts- og fritidsaktivitetar

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei er unntatt frå anbefaling om ein meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trenar/øver med eit lag, foreining eller liknande i ein anna kommune, vil dei kunne konkurrere med dette laget/denne foreininga så lenge smittesituasjonen tillèt det. 
 • Barn og unge under 20 år som driv med idrett som ikkje omfattar nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrins eller region der region vert brukt som geografisk inndeling.
 • Vaksne kan drive organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 10 personar, så lenge dei kan halde minst ein meter avstand (nytt).
 • Vaksne kan drive organisert aktivitet utandørs i grupper på inntil 20 personar, så lenge dei kan halde minst ein meter avstand (nytt).
 • Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både utandørs og innandørs.


Høgare utdanning

 • Mogleg å være på campus med forsterka smitteverntiltak. Tilgang til lesesalar og bibliotek. Større førelesningar og samankomstar bør ein unngå, undervisning i mindre grupper kan gjennomførast (nytt).


 

Reglar for heile landet (forskriftsfesta)


Private samankomstar og arrangement

 • Arrangement som samlar personar frå ulike kommunar, vert anbefalt utsett eller avlyst.


Reglane for arrangement er som følgjer:

 • Maks ti personar på private samankomstar innandørs utanom i eigen heim, som til dømes bursdag i leigd lokale. Maks 20 personar utandørs. Barn i same kohort i barnehage eller barneskule kan møtast med eit nødvendig tal vaksne personar som tilretteleggarar.

 • Maks 10 personar på innandørs arrangement utan faste tilviste sitteplassar, men likevel inntil 50 personar på idretts- og kulturarrangement som samlar deltakarar under 20 år som høyrer til same kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

 • Maks 100 personar på arrangement innandørs der alle i publikum sit på faste, tilviste sitteplassar (nytt).
   
 • Maks 200 personar på arrangement utandørs, men 600 personar (fordelt på 3 kohortar á 200 personar) dersom dei sit på faste tilviste plassar og det er to meter avstand mellom kohortane (nytt).
   
 • Arrangøren skal iverksetje tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er i same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitteplassar. Om det er nødvendig skal det vere vakthald for å sikre dette.
   
 • Same høve til å skjenke alkohol på arrangement som på serveringsstadar (nytt).

 

Uteliv, serveringsstadar og arrangement med skjenkeløyve

 • Kun tillat med skjenking av alkohol ved servering av mat.

 • Skjenkestopp kl. 22:00 (nytt).

 • Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestane som samtykker til det.

 • Sitteplassar for alle gjestar og kun bordservering av alkohol.
   
 • Minst 1 meter avstand mellom gjestar utanfor same husstand.
   
 • Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestane som samtykkjer til det.


 

Gode nasjonale sider med oppdatert informasjon:

Regjeringa si pressemelding.

Nasjonal rettleiar med oppdaterte tiltak på helsedirektoratet sine sider.

Helsenorge.no