Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Alt om korona

Smittestatus

6. desember

Sidan førre oppdatering (04.12) har Ulstein kommune fått stadfesta åtte tilfelle av koronasmitte. Desse er stadfesta med PCR-test. Nokre av desse var meldt med hurtigtest tidlegare.

I tillegg har kommunen i dag fått melding om ni nye positive hurtigtestar. Dei fleste har samanheng med andre kjende tilfelle. 

Haddal skule: Dei to elevane med positive hurtigtestar i forrige veke har fått desse stadfesta positive. I tillegg kom det to nye positive hurtigtestar i dag. Den eine er nærkontakt med tidlegare smitta og har ikkje vore på skulen. Den andre testa seg fredag med hurtigtest, men var negativ då. Det vil likevel verte ein ny runde med testing på Haddal skule onsdag.

Fire andre som er smitta er nærkontaktar til kjende smitta og har vore i karantene heime.

To personar har ukjend smitteveg. Ein av dei har vore på reise til annan del av landet. Det er usikkert om vedkomande er smitta i Ulstein før utreise, eller på Austlandet. Den siste har ikkje nokon samanheng med andre kjende tilfelle.

 

 

 

4. desember

Torsdag 02. 12 fekk kommunen melding om fire nye smittetilfelle. Tre personar var kjente nærkontaktar til tidlegare smitta personar., Ein  er ein elev ved ungdomsskulen i Ulsteinvik . Smittevegen er usikker, men det er truleg at vedkomande er smitta i samband med hospitering på Uvs  Eleven testa positivt på hurtigtest  heime og heile 10. klassetrinn vart kohorttesta torsdag. Ale desse testane var stadfesta negative fredag.

Fredag 03.12 fekk kommunen stadfesta fem nye smitta. Alle er nærkontaktar til kjende tilfelle.

I tillegg har to elever til på Haddal skule, på 5.trinn og 6. trin,n testa positivt i samband med massetestinga der. Alle elever og alt personale ved Haddal skule har fått med hurtigtestar heim for å teste seg før skulestart måndag morgon.

Viktig om hurtigtestar

Det har vore stor etterspurnad etter hurtigtestar, og vi ønsker at folk testar seg. Siste veka måtte helsetenesta rasjonere litt fordi lageret nesten var tomt. Det har vorte testa mykje i skulane, og vi harhatt mange smitta, men no har kommunen heldigvis fått fleire testar. 

Vi ber alle merke seg kvar dei bør og kan hente testar (NB! Dette gjeld vekedagane. I helgane kan de hente testar etter avtale med legevakta)::

Alle med symptom som treng testar må hente dei i garasjen / teststasjonen ved legesenteret mellom kl 11.00 og 11.30.  Vi ønsker ikkje sjuke personar inn på helsestasjonen.

Alle husstandsmedlemmer og nærkontaktar som får beskjed om å teste seg av smittesporingsteamet kan hente på helsestasjonen etter avtale kl. 14-16. Berre personar som er friske kan kome dit,

Ingen med symptom må gå  inn på venteromma verken på legesenteret eller på helsestasjonen

 

2. desember

Ulstein kommune fekk onsdag melding om at ni personar testa positivt på koronaviruset. Dei fleste av desse var stadfestingar av allereie meldte positive hurtigtestar. Dei smitta er nærkontaktar av tidlegare stadfesta smittetilfelle. Det er også meldt om fleire positive hurtigtestar, og desse vert testa med PCR torsdag. Alle nye smittetilfelle er knytt til det kjente smitteutbrotet i kommunen.

Til no har tre tilsette og fem elevar ved ulike trinn på Haddal skule testa positivt på koronaviruset.

Det er stor pågang for å hente hurtigtestar ved Ulstein helsestasjon, og lageret har minka drastisk dei siste dagane. Personar med symptom og/eller personar som har vore i kontakt med stadfesta smittetilfelle vert oppmoda om å hente hurtigtestar. Det er dessverre ikkje høve til å hente testar av andre grunnar, til dømes at du skal på reise, får besøk, eller andre grunnar som ikkje er knytt til punkta nemnt over. Helsestasjonen ber om forståing for dette.

30. november

Ulstein kommune har tysdag fått melding om at femten personar har testa på positivt på PCR-testar tatt måndag. Dei fleste var stadfestingar av allereie meldte positive hurtigtestar frå helga og måndag. Dei andre er nærkontaktar til personar med kjent smitte. Smittetilfella, med unntak av to, er knytt til det allereie meldte smittutbrotet i kommunen.

Det har i tillegg kome inn meldingar om fire nye positive hurtigtestar i løpet av tysdag.

Utbrotet i Ulstein veks stadig, og helsetenesta oppmodar folk om å ha låg terskel for å teste seg om dei kjenner på symptom eller får melding om at nokon dei har hatt nærkontakt med er smitta.

Hurtigtestar får du ved Ulstein helsestasjon.

 

29. november

Ulstein kommune har måndag fått melding om at ellevenye har testa positivt for korona på hurtigtestar. Ti av desse er truleg forgreiningar av det kjente utbrotet i Herøy. Ein person er truleg smitta etter reise i utlandet.

Blant dei elleve er ein ny tilsett ved Haddal skule som har testa positivt. Det er sett inn tiltak med testing av elevar og tilsette på skulen. Også ein tilsett i ein barnehage har testa positivt. Det er smitte i fleire barnehagar, og føresette vert orienterte gjennom sine respektive barnehagar.

Det er eit stort utbrot i Ulstein for tida, og helsetenesta oppmodar alle om å ha låg terskel for å teste seg. Hurtigtestar er å få ved Ulstein helsestasjon.

 

28. november

Ulstein kommune fekk laurdag melding om to nye smittetilfelle, der eitt var stadfesting av positiv hurtigtest frå fredag. Begge smittetilfelle er knytt til det allereie rapporterte utbrotet.

Søndag kom det melding om sju nye personar som har testa positivt på hurtigtest. Fem av desse er knytt til det kjende utbrotet, eitt er mest sannsynleg knytt til reise på Austlandet, og det siste tilfelle har førebels ukjend smitteveg.

Av dei smitta er tre barneskuleelevar ved Haddal skule, i tillegg til at det førre veke var ein tilsett ved skulen som testa positivt. Foreldre/føresette og tilsette er informert via skulen om førebyggande tiltak for å hindre vidare smittespreiing. 

Det er større smittetrykk i kommunen enn tidlegare, inkludert i skulen og fleire barnehagar. Aktuelle barnehagar er informert.

Det er viktig at alle har låg terskel for å teste seg viss dei over tid har vore nær nokon som er smitta. Det er også viktig å teste seg ved symptom på koronaviruset.

26. november

I løpet av torsdag og fredag denne veka har Ulstein kommune fått melding om sju nye smittetilfelle. Av desse var fem stadfestingar av positive hurtigtestar, og nærkontaktar av personar med positive hurtigtestar. Alle sju smittetilfelle er knytt til smitteutbrotet i Herøy.

Det har i tillegg kome melding om ytterlegare tre positive hurtigtestar i kommunen, der det eine tilfelle bur i ein annan kommune. Desse er ikkje stadfesta med PCR-test enno. Smitta er mest truleg knytt til det nemnte smitteutbrotet.

24. november

Ulstein kommune har denne veka fått stadfesta ni nye smittetilfelle. Sju av desse har truleg samanheng med smitteutbrotet i Herøy.

To personar har vorte smitta under opphald på Austlandet.

I tillegg fekk kommunen onsdag melding om fire positive hurtigtestar. Desse er ikkje stadfesta med PCR-test enno. Dei tilhøyrer det same utbrotet.

22. november

Ulstein kommune har i løpet av helga fått melding om to nye smittetilfelle. Begge har samanheng med utbrotet i Herøy. Det går føre seg testing blant nærkontaktar.

19.november

Ulstein kommune har dei siste dagane fått melding om tre nye smitta. Eitt av tilfella er nærkontakt til tidlegare kjende smittetilfelle. To personar er smitta etter feriereise til Spania.

Vi har ikkje fått melding om smitte hos nye barn eller unge i kommunen denne veka.

16. november

I løpet av helga og  fram til tysdag har Ulstein fått melding om tre nye smittetilfelle. Alle er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle.

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.


 

 

 

 

 

Vaksine

2. desember

Helsetenesta bed følgande grupper ta kontakt for time til koronavaksine:

 1. Uvaksinerte frå 12 år
 2. Alle over 16 år som ikkje har tatt andre dose
 3. Alle fullvaksinerte mellom 45-64 år som ønsker ein tredje dose (minst 6 månadar sidan andre dose)
 4. Alle fullvaksinerte over 65 år som ønsker ein tredje dose (minst 5 månadar sidan andre dose)

For timebestilling:

 • Er du under 65 år sender du SMS til 477 54 774
 • Er du over 65 år kan du følgje lenke frå C19 eller sende SMS til 477 54 774

Oppdatering om vaksinering:

Onsdag 1. desember vart det sett 528 Pfizer-doser ved Ulstein helsestasjon. Dosane var jamt fordelt mellom andre dose til 16-17-åringar, og tredje dose til dei over 65 år. Det vert vaksinering 8. desember og 15. desember, og det er ledig kapasitet begge dagar.

 

23. november

3. dose og influensavaksinering:

Alle innbyggarar over 65 år i Ulstein skal ha fått SMS frå C19 der dei kan følge ei lenke og bestille seg time til 3.dose av koronavaksinen. Det er framleis mange som ikkje har svart på denne meldinga, og ved helsestasjonen jobbar dei no med å ringe desse for å sikre seg at alle har fått tilbodet. Viss dette gjeld nokon du kjenner, så hadde vi sett stor pris på om du kunne bidra med digitale kompetanse og hjelpe den det gjeld.

Alternativt send ein SMS til 477 54 774, så kan vi hjelpe!

Vi har ledige timar 8. desember og 15. desember!

Den 8. desember kl 15-16 vil vi også tilby influensavaksine til alle som ønsker det. Gå inn på www.c19.no for bestilling av time, eller kontakt oss på SMS 477 54 774. Om ikkje den 8. desember passar for deg, ta kontakt.

 

15. november

Det vert no sendt ut sms frå C19 til innbyggarar over 65 år. Vi byrjar med dei eldste, og går gradvis nedover i alder. Alle som er registrert med mobilnummer i folkeregistrert vil få ein SMS som inneheld ei lenke. Ved å følge denne lenka kan du velge å takke ja eller nei til vaksine. Takkar du ja, får du automatisk tildelt ein time som gir rett intervall mellom andre og tredje dose (seks månadar). Takkar du nei vil du få ei kvittering som stadfestar dette.

Sidan vi tok i bruk dette systemet først i mai i år, så vil det ikkje ligge inne viss nokon tidlegare har takka nei. Alle over 65 år med mobilnummer registrert vert dermed kontakta. Viss du er over 65 år og ikkje får SMS i løpet av den næraste tida kan dette tyde på at vi ikkje har mobilnummer registrert. Vi ber derfor om at dei over 65 år som ønsker vaksine og ikkje har fått SMS frå C19, kontaktar oss ved å sende melding til 477 54 774.

Vi tilbyr vaksinering 17.november (få ledige plassar), 1. desember og 15. desember.

10. november

10.november vart det sett 318 koronavaksinar på Ulstein helsestasjon. Fleirtalet av desse er oppfriskingsdosar til innbyggarar som har fylt 65 år, og som har gått seks månadar sidan dei fekk andre dose.

Vi har fortsatt ledige timar til vaksinering 17.november, 1.desember og 15.desember. For time, ta kontakt via sms til 477 54 774.

 

Tilbod om oppfriskingsdose til alle over 65 år

Dei som ønskjer å ta ein tredje dose koronavaksine (oppfriskingsdose), kan ta kontakt med helsestasjonen. Kravet per i dag er at du er født i 1956 eller tidlegare, og at det er minst seks månader sidan andre dose. Alle frå 65 år kan ta kontakt, så gir vi time med rett intervall mellom andre og tredje dose.

Send SMS til 477 54 774 for å få sett opp time.

 

Koronavaksinering i november og desember

 

Det vert vaksinert på følgande datoar fram til nyttår:

10.november

17.november

1. desember

15. desember

 

Alle som er fylt 65 år kan ta kontakt for å bestille seg time til ein tredje dose med koronavaksine, og vert då sett opp på ein dato minst seks månadar etter andre dose.

Vi har ledige timar på alle datoar, og kan gi time til:

 1. Gravide i 2. eller 3. trimester
 2. Dei som tidlegare har takka nei til vaksine
 3. Barn mellom 12-17 år
 4. Alle over 18 år som fekk første dose for minst fire veker sidan
 5. Dei som av helsemessige årsaker har fått beskjed av lege om å ta tredje dose

 

Bestill deg ein time via www.c19.no, eller send ein SMS til 477 54 774

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Meir informasjon

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Bestill ein koronatest på C19.no

 • Du kan også kontakte legesenteret. 
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send SMS for å få time til testing.

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret? Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 

Hurtigtestar

Det er stor pågang for å hente hurtigtestar ved Ulstein helsestasjon, og lageret har minka drastisk dei siste dagane. Personar med symptom og/eller personar som har vore i kontakt med stadfesta smittetilfelle vert oppmoda om å hente hurtigtestar. Det er dessverre ikkje høve til å hente testar av andre grunnar, til dømes at du skal på reise, får besøk, eller andre grunnar som ikkje er knytt til punkta nemnt over. Helsestasjonen ber om forståing for dette.

Planlegg du reise til utlandet og usikker på kva reglar som gjeld?

Nordmenn på reise må gjere seg kjend med dei reglane som til ei kvar tid gjeld lokalt og forholde seg til dei. 

 

Koronasertifikat / koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet dersom du har negativ koronatest.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Råd og retningslinjer
Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

 • Barnehagar og skular er opne, på grønt nivå.

 • Kulturskulen er open.

 • Kompetansesenteret er ope

Kultur og fritid

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar kan gjennomførast i tråd med myndigheitene sine anbefalingar.
Dei nye nasjonale retningslinjene og anbefalingane kan du lese meir om her.

 

Kultur og fritid i Ulstein

Ulsteinbadet

Sjøborg kulturhus og kino

Biblioteket

Bell ungdomsklubb