Innskriving av elevar i første klasse i grunnskulen

skule, skuleelev, innskriving,  - Klikk for stort bileteDet nærmar seg tid for innskriving av elevar som er fødde i 2015 og som skal byrje i 1. klasse i august 2021. pixabay.com   

Grunna koronasituasjonen vert det ikkje kalla inn til innskriving ved skulane med frammøte slik det har vore før. Føresette må fylle ut eit skjema for innskriving av elevar snarast råd, og innan 1. mars 2021.

 

Skuleåret 2021/2022

Det nærmar seg tid for innskriving av elevar som er fødde i 2015 og som skal byrje i 1.klasse i august 2021. Grunna koronasituasjonen vert det ikkje kalla inn til innskriving ved skulane med frammøte slik det har vore før. Kommunen har henta inn skulestartarane frå Folkeregisteret, slik at ein har namn og kontaktpersonar/føresette på alle som bur i Ulstein. Det er likevel ønskjeleg med litt fleire data inn, samt at ein ønskjer å kome med litt informasjon ut til heimane før skulestart.

Om det skulle vere nokon som planlegg å flytte til Ulstein kommune i 2021 og har born som skal byrje i 1.klasse, vil ein be om at førsette kontaktar skulen om dette.


Innskriving – skjema

På kommunen si heimeside ligg skjema for innskriving av elev i grunnskulen. Ein vil be føresette fylle ut og sende inn dette snarast råd og innan 1. mars 2021.


Skulekrinsar

I Ulstein kommune gjeld forskrift om nærskule. Dette inneber at eit barn har rett til å gå ved den skulen som ligg nærast heimen. På kommunekart.com – Ulstein kommune – Alle kartlag - Oppvekst temakart finn du oversikt over skulekrinsar. Her kan ein finne ut kva skulekrins eleven høyrer til. På same kartlaget kan ein også sjå om eleven har rett på skuleskyss.

 

Skuleskyss

Born som bur lenger enn 2 km frå skulen, har rett på fri skyss frå 1.klasse. For born i 2. – 10. klasse gjeld avstand på 4 km. Føresette til born som har rett på skuleskyss må søke om dette på fylkeskommunen sitt fastsette skjema ("Skoleskyss - søknadsskjema") og sende dette til skulen innan 1. mai 2021. 
 

Klassedeling

Elevar ved skular der det er fleire førsteklasser/-grupper, vert desse delte i klasser/grupper etter ei samla vurdering der ein tek omsyn til kjønnsbalanse, særskilte behov, relasjonar til andre born i førskulealder og geografiske omsyn.
 

Førskuledag

Det plar vere ein førskuledag i juni, der skulestartarane møter på skulen og får møte medelevar, kontaktlærar, osb. Ein vonar at dette også kan gjennomførast i 2021. Då kan ein også ha høve til eit informasjonsmøte for føresette same dag. Informasjon om dag og tid vil kome frå den einskilde skule.


Første skuledag

Skuleåret 2021/2022 er første skuledag måndag 23.08.2021. Då plar førsteklassingane med føresette møte til første time med skulesekk og det som høyrer til – med store forventningar! Ein vonar og trur at smittesituasjonen er slik at ein kan få til ein slik skulestart i 2021. 


Påmelding SFO

I Ulstein kommune er det tilbod om SFO ved alle barneskulane for born i 1.- 4. klasse, og i 1.-7. klasse for born med særskilde behov. Påmelding til SFO gjeld for eitt skuleår om gongen. Her finn du meir info om SFO (søknadsskjema, vedtekter, betalingssatsar m.m.) Frist for påmelding til SFO er 15. april.

 

Bruk av Ipad/digitale verkty

Dei minste borna i grunnskulen nyttar ulike digitale verkty i opplæringa. Frå 1.til 4.klasse er det mest bruk av Ipad. Elevane får kvar sin Ipad, som skal nyttast både på skulen og heime etter fastsette bruks-reglar.


Tieto-appen

Grunnskulen i Ulstein nyttar oppvekst-program frå TietoEvry, som tilbyr Tieto-appen som føresette kan laste ned på digitale plattformer (PC, brett, mobil) og både sende og ta imot meldingar og informasjon om sine elevar i skule og SFO. Døme på slike meldingar kan vere fråvær, meldingar frå føresette til kontaktlærar og meldingar frå skulen til heimane. Appen er under utvikling, og vil innehalde fleire funksjonar etter kvart.

Kontakt

Nils Ertesvåg
pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 906 79 511